DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Cynllun Pensiwn Heddlu

Cwynion a Apeliadau

Os yw eich apêl neu gŵyn yn erbyn y Llu Heddlu yna, yn yr un modd, dylech geisio datrys y broblem gyda nhw i ddechrau. Os byddwch yn methu cael datrysiad boddhaol, yna efallai y byddwch am ystyried rhai llwybrau eraill.

Ond, sylwer, mae cyfyngiadau amser amrywiol yn berthnasol ar gyfer gwneud yr apeliadau neu gwynion yma sy’n rhedeg o’r dyddiad penderfynu sy’n destun yr apêl ac nid ydynt yn cael eu hymestyn i ystyried ceisiadau i ddatrys y mater gyda’r Llu Heddlu.

Os ydych yn aelod sy’n gwasanaethu Llu Heddlu, gallwch gysylltu â’ch cymdeithas staff am gyngor. Os ydych wedi ymddeol ac nad ydych yn siŵr ble i droi am gyngor ar anghydfod, efallai y byddwch am gysylltu â’r:

National Association of Retired Police Officers (NARPO), NARPO House, 38 Bond Street, Wakefield, West Yorkshire, WF1 2QP.

Efallai bod gan NARPO hefyd gangen leol yn eich ardal chi.

Nodir gweithdrefnau penodol yn Rheoliadau Cynllun 2015 ar gyfer apeliadau yn erbyn penderfyniadau meddygol. Mae apeliadau eraill yn debygol o gynnwys apêl i Lys y Goron neu at yr Ysgrifennydd Gwladol.

Am fwy o wybodaeth, cyfeiriwch at Canllaw yr Aelodau.

Dalier Sylw

Os oes gennych gwyn neu anghydfod ynglŷn â'ch trefniadau pensiwn galwedigaethol neu personol, dylech gysylltu â:

Yr Ombwdsman Pensiynau 

Ffôn: 0800 917 4487

Gwefan: www.pensions-ombudsman.org.uk/cymraeg/

 

Os oes gennych chi geisiadau cyffredinol am wybodaeth neu arweiniad ynglŷn a'ch trefniadau pensiwn, cysylltwch â:

Y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau   

Ffôn: 0800 011 3797

Gwefan: www.pensionsadvisoryservice.org.uk/about-us/our-website/cymraeg