DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Bwrdd Pensiynau Lleol - Cynrychiolydd Aelod

27/04/2018

Fel yr Awdurdod Gweinyddu o’r Gronfa Bensiwn Dyfed, mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn chwilio am Gynrychiolydd Aelod newydd i ddisodli cynrychiolydd presennol ar gyfer y Bwrdd Pensiynau Lleol.

Yn unol â Rheoliadau Llywodraethu’r CPLlL 2015, cyflwynwyd Bwrdd Pensiwn Lleol yn Ebrill 2015 i sicrhau bod y Cynllun yn parhau i gael ei reoli a'i gynrychioli'n dda ar lefel leol. Bydd y Bwrdd hwn yn gyfrifol wrth gynorthwyo'r awdurdod gweinyddol a bydd yn perfformio rôl oruchwylio, i:

• Sicrhau cydymffurfiaeth â Rheoliadau’r Gronfa Bensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) ac unrhyw ddeddfwriaeth arall sy’n gysylltiedig â llywodraethu a gweinyddu’r Cynllun ac unrhyw gynllun cysylltiedig, ac unrhyw ofynion a osodwyd gan y Rheoleiddiwr Pensiynau mewn perthynas â’r Cynllun, ac
• Sicrhau bod y Cynllun yn cael ei lywodraethu a'i weinyddu'n effeithiol ac yn effeithlon.

Mae’r Bwrdd Pensiwn yn cynnwys:

• 3 Chynrychiolydd Cyflogwyr, ac
• 3 Chynrychiolydd Aelodau o’r Cynllun, ac
• 1 Aelod Annibynnol / Cadeirydd

Mae gwybodaeth fanylach ar gael yn y dogfennau Manyleb Rôl a Chylch Gorchwyl ynghlwm.

Os oes gennych ddiddordeb mewn eistedd ar y Bwrdd Pensiynau Lleol fel Cynrychiolydd Aelod, mae'n rhaid i chi fod yn aelod gweithredol, gohiriedig neu bensiynwr. I wneud cais, cyflwynwch atodiad e-bost i bwrddpensiwn@sirgar.gov.uk yn esbonio mewn dim mwy na 500 o eiriau y rheswm dros fod eisiau eu hystyried ar gyfer y swydd hon a sut rydych yn bodloni’r fanyleb rôl. Gallwch gynnwys eich enw llawn, eich rhif ffôn ac enw eich cyflogwr, neu gyflogwr blaenorol os ydych yn aelod gohiriedig neu bensiynwr.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 31 Mai 2018.

Bydd pob cais yn cael eu gwerthuso yn erbyn y fanyleb rôl ac yna tynnir rhestr fer.