DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Datganiad Strategaeth Gyllido

31/07/2017

Mae'r fersiwn drafft o'r Datganiad Strategaeth Gyllido (DSG) a amgaeir wedi cael ei baratoi gan Gyngor Sir Caerfyrddin (yr Awdurdod Gweinyddu) i gyflwyno'r strategaeth gyllido ar gyfer Cronfa Bensiwn Dyfed (y Gronfa), fel sy'n ofynnol gan y ddeddfwriaeth.   
 
Sicrhau bod gan y Gronfa ddigon o asedau i dalu am ei rhwymedigaethau pensiwn yn yr hirdymor yw cyfrifoldeb ymddiriedol yr Awdurdod Gweinyddu. Yr amcan hirdymor yw bod y Gronfa'n cyrraedd lefel ddiddyledrwydd o 100% dros gyfnod rhesymol o amser ac wedyn yn cynnal digon o asedau er mwyn iddi dalu'r holl fuddion sy'n codi pan fyddant yn ddyledus. 
 
Felly mae'r strategaeth a fabwysiedir gan y Gronfa yn hanfodol o ran cyflawni hyn. Diben y DSG yw cyflwyno'r strategaeth hon fel y mae'n berthnasol i bob cyflogwr. Meysydd penodol y bydd cyflogwyr am ganolbwyntio eu sylwadau arnynt o bosibl yw priodoldeb y tybiaethau, y cynigion yn ymwneud â'r cynllun adfer diffygion, unrhyw sylwadau yn ymwneud â chyflwyno'n raddol/fesul cam unrhyw gynnydd mewn cyfraniadau, a gwybodaeth am fforddiadwyedd cyfraniadau ac yn benodol a oes unrhyw flwyddyn benodol yn ystod 2017-2020 a fydd yn fwy heriol ichi. 
 
Yr egwyddor gyffredinol yw y bydd y tybiaethau a ddefnyddir, o'u cymryd gyda'i gilydd, yn cael eu dewis yn ddigon doeth er mwyn i bensiynau sydd eisoes yn cael eu talu barhau i gael eu talu, ac i adlewyrchu'r ymrwymiadau a fydd yn codi o hawliau pensiwn cronedig yr aelodau. Nod y cynllun adfer yw adennill unrhyw ddiffygion dros gyfnod rhesymol o amser - cyfnod adfer y Gronfa ar gyfartaledd yw 16 mlynedd.
 
Mae'r fersiwn drafft o'r DSG wedi cael ei ddatblygu ochr yn ochr â strategaeth fuddsoddi'r Gronfa ar sail integredig gan ystyried y risgiau ariannol a demograffig cyffredinol sy'n rhan annatod o'r Gronfa. O ystyried hyn, ac yn unol â'r ddeddfwriaeth berthnasol, ymgynghorir â'r holl bartïon sydd â buddiant ac sy'n gysylltiedig â'r Gronfa ac fe'u gwahoddir i gyflwyno sylwadau cyn i'r Datganiad Strategaeth Gyllido hwn gael ei gwblhau a'i fabwysiadu. Wedyn bydd y datganiad terfynol yn cael ei gyflwyno gan roi ystyriaeth i unrhyw sylwadau ac adborth sydd wedi cael eu cyflwyno.
  
Os bydd gennych unrhyw sylwadau, anfonwch nhw at AParnell@sirgar.gov.uk cyn 27 Mawrth 2017.