DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Newidiadau i Fuddion Goroeswyr CPLlL

25/03/2019

Gwnaed newid i reolau'r cynllun i ddarparu bod buddion goroeswyr sy'n daladwy i briodion o'r un rhyw neu i bartner sifil yn gyfartal â'r buddion a delir i weddw aelod gwrywaidd.

Pam y gwnaethpwyd y newid?

Gwnaethpwyd y newid o ganlyniad i ddyfarniad y Goruchaf Lys (Walker v Innopsec) a ganfu fod gan briod gwrywaidd Mr Walker yr hawl i gael yr un buddion a fyddai wedi cael eu talu pe bai Mr Walker wedi gadael gwraig weddw mewn priodas rhyw arall.

Pam mae hyn yn berthnasol i'r CPLlL?

Mae'r llywodraeth yn credu mai goblygiad y dyfarniad hwn ar gyfer pob cynllun pensiwn gwasanaeth cyhoeddus, gan gynnwys y CPLlL, yw y dylid darparu buddion i bartneriaid sifil sy'n goroesi neu i briodion o'r un rhyw sy'n goroesi sy'n cyfateb i'r rhai a fyddai'n cael eu gadael i weddw aelod gwrywaidd.

Pryd mae'r newid yn dod i rym?

Caiff y newid ei ôl-ddyddio i'r dyddiad y cyflwynwyd y partneriaethau sifil a phriodasau o'r un rhyw, sef 5ed Rhagfyr, 2005 ar gyfer partneriaethau sifil a 13eg Mawrth, 2014 ar gyfer priodasau o'r un rhyw.

Mae hyn yn golygu, lle mae aelod o'r CPLlL wedi marw gan adael partner sifil sy'n goroesi neu briod o'r un rhyw, bydd angen adolygu pensiwn y goroeswr sy'n cael ei dalu ac unrhyw symiau ychwanegol a dalwyd, lle bo hynny'n berthnasol. 

Rydym wrthi'n adolygu effaith y newid hwn ar hyn o bryd a byddwn yn cysylltu â phartneriaid sifil a effeithiwyd, a gwŷr priod o'r un rhyw cyn bo hir.

Bydd y newid yn cael ei ystyried yn awtomatig o ran buddion goroeswyr a delir i bartneriaid sifil a gwŷr priod o'r un rhyw yn y dyfodol.