DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Cynllun Pensiwn Diffoddwyr Tân

Tâlu eich Buddion

Telir pensiynau ymlaen llaw mewn rhandaliadau rheolaidd gan Gwasanaeth Tân ac Achub (GTA) unwaith y bydd wedi derbyn yr holl wybodaeth y mae ei hangen a’i fod yn fodlon fod gan yr unigolyn hawl i’r dyfarndaliad. Mae cyfandaliadau yn sgil cyfnewid yn daladwy cyn gynted â phosib yn dilyn diwrnod olaf o wasanaeth yr aelod.

Mae gan y GTA ddisgresiwn ynghylch i bwy y bydd yn talu dyfarndaliad i unigolyn dan oed, ond rhaid iddo gael sicrwydd y bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio er lles yr unigolyn hwnnw. Yn yr un modd, os yw taliad yn ddyledus i unigolyn nad yw bellach yn abl i warchod ei fuddiannau, mae gan y GTA ddisgresiwn i’w dalu i unigolyn arall fel y gwêl yn dda.

Os bydd y GTA yn dioddef colled ariannol oherwydd twyll, dwyn neu esgeulustod ar ran y diffoddwr tân mewn perthynas â’i gyflogaeth, gall y GTA gadw’n ôl rhan neu’r cyfan o unrhyw swm a gollwyd yn unol, mewn achos o anghydfod, â gorchymyn llys.

  • Treth Incwm
  • Dyddiadau Tâlu - Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
  • Dyddiadau Tâlu - Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
  • Newid eich Cyfeiriad
  • Newid Manylion eich Cyfrif Banc
  • Ailbrisiad