DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Cynllun Pensiwn Diffoddwyr Tân

Trosglwyddo Buddion Blaenorol

Ar ddechrau gweithio, byddid wedi gofyn i chi am fanylion unrhyw aelodaeth flaenorol o gynllun pensiwn ac am i chi nodi a fyddech yn dymuno i’r Gwasanaeth Tân ac Achub (GTA) archwilio’r posibilrwydd o drosglwyddo eich hawliau pensiwn i CPDT 2007.

Gall CPDT 2007 dderbyn trosglwyddiad o:

  • cynllun pensiwn galwedigaethol arall;
  • cynllun pensiwn personol neu gynllun rhanddeiliad;
  • contract blwydd-dâl ymddeol.

Ni fydd y Cynllun fodd bynnag yn derbyn trosglwyddiad sy’n cynnwys hawliau credyd pensiwn h.y. hawliau a seilir ar gyfran pensiwn cyn-briod neu gyn-bartner sifil yn unol â gofyniad gorchymyn rhannu pensiwn ar ysgaru neu ddiddymu partneriaeth sifil. Ni fydd chwaith yn derbyn trosglwyddiad nad yw’n bodloni gofynion contractio allan neilltuol, nac os yw’r credyd gwasanaeth a ddarperir gan y trosglwyddiad ynghyd â’ch gwasanaeth arfaethedig hyd 60 oed yn fwy na 40 mlynedd.

Nodwch

Rhaid i gais am drosglwyddo, a fydd yn ysgrifenedig, gael ei gyflwyno cyn pen 12 mis o ymuno â’r Cynllun a chael ei dderbyn cyn oed arferol pensiwn y cynllun y trosglwyddir yr hawliau pensiwn ohono. Bydd y GTA yn rhoi lledamcan i chi ynghylch y budd-daliadau y byddai trosglwyddiad o’r fath yn ei brynu yn CPDT. Dylech gymharu hynny gydag unrhyw ddewisiadau pensiwn a gynigir gan eich cynllun blaenorol a phenderfynu, o fewn y terfynau amser, a ydych am fynd rhagddo gyda’r trosglwyddiad.