DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Cynllun Pensiwn Heddlu

Tâlu eich Buddion

Telir pensiynau ymddeoliad gan y Llu Heddlu y gwnaethoch ymddeol ohono. Mae pensiynau yn daladwy ymlaen llaw, bob mis fel arfer trwy drosglwyddiad credyd i gyfrif banc neu gymdeithas adeiladu.

Bydd buddion goroeswyr yn cael eu talu cyn gynted â phosibl ar ôl marwolaeth aelod (rhaid cael amser i gysylltu gyda’r goroeswr a sefydlu ei hawl). Telir y taliadau dilynol i oroeswyr yn fisol.

Telir pensiynau a chyfandaliadau i’r goroeswr oni bai bod yr unigolyn hwn dan 18 oed neu nad yw’n gallu rheoli ei faterion ariannol ef neu hi ei hunan. Rhaid i bensiwn plentyn cymwys sy’n daladwy i blentyn cymwys sydd dan 18 ac sydd yng ngofal eich goroeswr sy’n oedolyn gael ei dalu i’r goroeswr sy’n oedolyn.

Os yw eich taliadau pensiwn (am eich holl bensiynau ac eithrio Pensiwn y Wladwriaeth) yn fychan a’ch bod wedi cyrraedd eich OPW, gallwch ofyn am i’r holl daliadau pensiwn Cynllun 2015 sy’n weddill gael eu talu fel cyfandaliad, a gall y cyfan fod yn drethadwy. Gelwir hyn yn ‘gymudiad dibwys’ yng ngeirfa Cyllid a Thollau EM. Mae rheolau HMRC yn rheoli yr hyn all fod yn daladwy.

Nodwch

Dim ond i chi y gall eich pensiwn Cynllun 2015 gael ei dalu. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch a Heddlu Dyfed-Powys.

  • Treth Incwm
  • Dyddiadau Talu
  • Newid eich Cyfeiriad
  • Newid Manylion eich Cyfrif
  • Ailbrisiad
  • Ail-Benodi