DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Gwasanaeth Pension Wise

Yn ystod y misoedd diwethaf mae llawer o wybodaeth wedi bod yn y cyfryngau ac mewn mannau eraill ynghylch cyhoeddiad y Llywodraeth yng Nghyllideb 2014 y byddai diwygiadau i bensiynau gwaith yn cael eu gwneud ac yn weithredol o 6 Ebrill 2015. Mae'r diwygiadau hyn yn cynnig rhagor o hyblygrwydd (Rhyddid a Dewis) o ran sut y gall pobl 55 oed a throsodd gael mynediad i unrhyw gynilion pensiwn Cyfraniadau wedi'u Diffinio sydd ganddynt.

Mae'n bwysig eich bod chi, fel aelod o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, yn deall eich bod yn aelod o gynllun pensiwn â buddion wedi'u diffinio yn y sector cyhoeddus ac felly NID yw'r hyblygrwydd sy'n cael ei gyflwyno o dan 'Rhyddid a Dewis' yn effeithio ar sut y gallwch chi dynnu eich Buddion Diffiniedig o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol.

Fodd bynnag mae rhai newidiadau anuniongyrchol y byddant yn effeithio ar unrhyw aelodau o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol sy'n ystyried trosglwyddo gwerth eu hawliau pensiwn â buddion wedi'u diffinio cronnus o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol i drefniant diffiniedig sy'n cynnig 'buddion hyblyg'.

Cyn gwneud unrhyw benderfyniad i drosglwyddo eich buddion o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, ewch i Pension Wise i gael rhagor o arweiniad. Pension Wise yw'r gwasanaeth rhad ac am ddim y Llywodraeth sy'n rhoi arweiniad i bobl sydd â gynilion pensiwn Cyfraniadau Diffiniedig (nid Diffiniedig Budd-dal fel yr Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol). Mae'r gwasanaeth, sydd ar gael i'r rhai 50 oed a throsodd, yn esbonio'r opsiynau i unigolion ynghylch y rhyddid pensiwn newydd a gyflwynwyd ym mis Ebrill 2015. Ewch i wefan swyddogol www.pensionwise.gov.uk, neu ffoniwch y ganolfan gyswllt genedlaethol ar 0300 330 1001.

Mae Canolfan Cyflenwi Pension Wise ar gyfer Ceredigion a Sir Gaerfyrddin yw Canolfan Cyngor ar Bopeth Ceredigion.

Ffôn: 01239 621594
E-bost: pensionwise@cabceredigion.org
Gwefan: http://www.cabceredigion.org/?lang=cy

Fodd bynnag, gwelir manylion cyswllt ar gyfer Canolfan Cyflenwi Pension Wise Sir Benfro isod:

Ffôn: 01646 621 884
E-bost: pensionwise@pembscab.org.uk
Gwefan: https://www.pembscab.org/

Dalier Sylw

Yn unol â arweiniad Pension Wise, dylech hefyd ystyried cael cyngor ariannol annibynnol i'ch helpu i ddewis yr opsiwn mwyaf addas.

Mae'r holl gynlluniau pensiwn yn cael eu rheoli gan reoliadau sy'n pennu pryd a sut y gallwch dynnu eich buddion pensiwn, er mwyn gwarchod eich buddion hyd nes eich bod yn ymddeol. O dan reoliadau presennol y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, gallwch ymddiheuro'n wirfoddol ar ôl ichi gyrraedd 55 oed, er gallai eich buddion fod yn daladwy'n gynharach ar sail salwch (yn amodol ar gael ardystiad gan Ymarferydd Meddygol Cofrestredig Annibynnol a benodwyd gan eich Cyflogwr).

*Yn anffodus nid yw'r ffeithlen Rhyddid a Dewis a welir ar y dudalen hon wedi'i gyfieithu, gan ei bod wedi'i gyhoeddi gan Gymdeithas y Llywodraeth Leol (LGA).