DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Datganiad Cyfrifon

Mae’r Datganiad Cyfrifon yn dwyn at ei gilydd, ar ffurf gryno, ein trafodion ariannol. Cyfnod yr adroddiad yw 12 mis, hyd at 31 Mawrth. Ar hyn o bryd, mae’n ofynnol inni gyhoeddi Datganiad Cyfrifon blynyddol drafft erbyn 15 Mehefin. Mae’r cyfrifon drafft hyn yn destun archwiliad annibynnol.

Mae’r cyfrifon drafft hefyd yn agored i’w harchwilio gan y cyhoedd a gellir gofyn cwestiynau i’r archwilydd annibynnol. Mae manylion ynghylch y broses hon yn cael eu cyhoeddi yn yr adran hysbysiadau cyhoeddus ar y wefan hon ym mis Mai/Mehefin. Mae’r cyfrifon terfynol a archwiliwyd yn cael eu cymeradwyo gan y Pwyllgor Archwilio a’u cyhoeddi erbyn 15fed Medi.

Dalier Sylw

Cyfrifoldeb Cyngor Sir Caerfyrddin yw cynnal a sicrhau cywirdeb ei wefan; nid yw'r gwaith a gyflawnir gan yr archwilwyr yn cynnwys ystyried y materion hynny, felly nid yw'r archwilwyr yn derbyn dim cyfrifoldeb am unrhyw newidiadau posibl i'r datganiadau ariannol ers iddynt gael eu cyflwyno’n wreiddiol ar y wefan.

Cronfa Bensiwn Dyfed