DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Datganiad Buddion CPLlL - Nodiadau Canllaw 2020

19/08/2020

Fel aelod gweithredol o Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL), bydd eich Datganiad Buddion Blynyddol (DBB) ar gyfer 2020 yn cael ei gyhoeddi erbyn 31ain Awst 2020, ond NI fydd y ffigurau a nodir yn eich datganiad yn cynnwys eich cronfa Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol (CGY) fewnol.

 

Datganiad Copi Caled

Os ydych chi wedi gwneud etholiad i dderbyn copi caled o'ch datganiad, bydd y llyfryn dan y ddolen ar waelod y dudalen yn cynnwys y nodiadau canllaw sydd eu hangen arnoch i ddeall gwahanol adrannau o’r datganiad.  Mae’r llyfryn wedi cael ei baratoi yn unol â gofynion rheoliadau Cynlluniau Pensiwn Galwedigaethol a Phersonol (Datgelu Gwybodaeth) 2013 a rheoliadau perthnasol y Cynllun.  Ni all y nodiadau hyn gwmpasu pob amgylchiad personol ac os bydd unrhyw anghydfod ynghylch eich datganiad, bydd y ddeddfwriaeth briodol yn cario’r dydd.  NID yw’r nodiadau hyn yn rhoi unrhyw hawliau cytundebol na statudol, ac maent wedi cael eu darparu i roi gwybodaeth yn unig.  Cyfeiriwch at y nodiadau hyn yn ofalus wrth ddarllen eich datganiad.

 

Datganiad Fy Mhensiwn Ar-lein (FMA)

Os ydych chi wedi cofrestru ar gyfer gwasanaeth Fy Mhensiwn Ar-lein, bydd manylion eich datganiad buddion ar gyfer 2020 ar gael i chi eu weld ar-lein o dan adran Datganiad Buddion Blynyddol.  Gallwch hefyd dod o hyd i nodiadau defnyddiol o'r llyfryn Arweiniad o dan y ddolen ar waelod y dudalen.  Os nad ydych yn gallu mewngofnodi i'r gwasanaeth, cysylltwch â Chronfa Bensiwn Dyfed.

 

Ychwanegu at eich Buddion

Os yn berthnasol, dylech eisoes fod wedi derbyn datganiad penodol ynghylch eich cynllun CGY gan eich darparwr mewnol perthnasol sef Prudential, Standard Life neu Utmost Life & Pensions.  Os na chawsoch gopi, cysylltwch â Chronfa Bensiwn Dyfed.

Os ydych yn ystyried talu cyfraniadau ychwanegol i cynyddu eich buddion pensiwn, gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth trwy gyfeirio at y Cynyddu eich Buddion o dan yr adran Aelodau.

Dalier Sylw

Sylwch fod y Datganiad Buddion Blynyddol eleni yn darparu amcangyfrif o'ch buddion pensiwn a gronnwyd yn aelodaeth gyfredol eich cynllun hyd at 31/03/2020.  Mae unrhyw ragamcanion ar eich hawl i bensiwn hefyd yn seiliedig ar y rhagdybiaeth y bydd eich aelodaeth gyfredol yn parhau tan eich Oedran Pensiwn Arferol.

Sylwch hefyd ar 20fed Rhagfyr, 2018, dyfarnodd y Llys Apêl yn McCloud / Sargeant fod y trefniadau trosiannol a gyflwynwyd fel rhan o ddiwygiadau 2015 i gynllun pensiwn y Diffoddwyr Tân a’r Barnwyr yn wahaniaethol ac, felly, yn anghyfreithlon.  Wedi hynny, derbyniodd y Llywodraeth fod y dyfarniad hwn yn berthnasol i'r holl brif gynlluniau pensiwn yn y sector cyhoeddus, ac ar hyn o bryd, mae'n gweithio ar gael gwared ar y gwahaniaethu hwn i holl aelodau'r cynllun yr effeithir arno.  Mae'r gwaith hwn yn gymhleth a bydd yn cymryd amser.  Am ragor o wybodaeth gweler y Datganiad Gweinidogol Ysgrifenedig o 25ain Mawrth, 2020:

https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-03-25/HCWS187/

Ar hyn o bryd mae ansicrwydd o hyd ynghylch y dull terfynol o gael gwared ar y gwahaniaethu hwn.  Yn anffodus, mae hyn yn golygu na fu’n bosibl adlewyrchu effaith dyfarniad y Llys Apêl yn y Datganiadau Buddion Blynyddol eleni.

Nodiadau Canllaw i'r Datganiad Buddion 2020