DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Strategaeth Fuddsoddi

31/07/2017

Mae'r fersiwn drafft o'r Datganiad Strategaeth Fuddsoddi (DSF) a amgaeir wedi cael ei baratoi gan Gyngor Sir Caerfyrddin (yr Awdurdod Gweinyddu) ar gyfer Cronfa Bensiwn Dyfed (y Gronfa), fel sy'n ofynnol gan y ddeddfwriaeth.  

Mae rheoliad 7 o Reoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (Rheoli a Buddsoddi Cronfeydd) 2016 yn nodi'r gofynion y DSF.

Mae'r fersiwn drafft o'r DSF wedi cael ei ddatblygu ochr yn ochr â strategaeth gyllido y Gronfa ar sail integredig gan ystyried y risgiau sy'n rhan annatod o'r Gronfa.

O ystyried hyn, ac yn unol â'r ddeddfwriaeth berthnasol, ymgynghorir â'r holl bartïon sydd â buddiant ac sy'n gysylltiedig â'r Gronfa ac fe'u gwahoddir i gyflwyno sylwadau cyn i'r Datganiad Strategaeth Fuddsoddi hwn gael ei gwblhau a'i fabwysiadu.  Wedyn bydd y datganiad terfynol yn cael ei gyflwyno gan roi ystyriaeth i unrhyw sylwadau ac adborth sydd wedi cael eu cyflwyno.

Os bydd gennych unrhyw sylwadau, anfonwch nhw at AParnell@sirgar.gov.uk cyn 30 Mawrth 2017.