DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Gwerthusiad Actiwaraidd

Mae'n ofyniad statudol ar gyfer gwerthusiad gael ei wneud bob 3 blynedd. Ei diben yw monitro asedau y Gronfa yn erbyn gwerth presennol y rhwymedigaeth y buddion pensiwn a enillwyd hyd yma, ac i adolygu'r cyfraddau cyfraniad y Cyflogwr.

Rhaid i bob awdurdod gweinyddu gael:

  • adroddiad gwerthuso gan Actiwari, ac y mae'n rhaid iddo gynnwys datganiad y tybiaethau demograffig a ddefnyddiwyd wrth wneud y gwerthusiad. Mae'n rhaid i'r datganiad ddangos sut y mae'r rhagdybiaethau yn ymwneud â'r digwyddiadau sy'n berthnasol i aelodau y Cynllun ers y gwerthusiad diwethaf.
  • tystysgrif cyfraddau ac addasiadau a baratowyd gan yr Actiwari. Rhaid i hyn nodi y cyfradd cyfrannu cyffredin y Cyflogwr, ym marn yr Actiwari, a dylid eu talu i'r gronfa er mwyn sicrhau ei hydaledd.

Rhaid bod pob un o'r dogfennau hyn ar gael cyn pen blwyddyn o'r dyddiad gwerthuso.

Dalier Sylw

Os ydych yn dymuno gwneud unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni.

Nodiadau Cyfarwyddo