DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Absenoldeb o'r Gwaith

Mae nifer o wahanol amgylchiadau a all achosi ichi fod yn absennol o'r gwaith. Gall yr absenoldebau hyn effeithio ar y buddion pensiwn y byddwch yn eu cronni. Fodd bynnag, pan fyddwch yn dychwelyd i'r gwaith bydd eich Cyflogwr wastad yn rhoi dewis ichi adfer unrhyw 'bensiwn a gollwyd', cyhyd â bod eich absenoldeb wedi'i awdurdodi (ac eithrio Streic).

Os byddwch yn penderfynu ad-dalu eich cyfraniadau er mwyn adfer 'pensiwn a gollwyd' cyn pen 30 diwrnod ar ôl dychwelyd i'r gwaith, caiff y gost ei rhannu rhyngoch chi a'ch Cyflogwr (1/3 gan yr aelod a 2/3 gan y Cyflogwr). Ond os byddwch yn penderfynu gwneud hyn ar ôl y cyfnod o 30 diwrnod, bydd yn rhaid ichi, fel aelod, dalu'r gost yn ei chyfanrwydd.

Os nad ydych wedi cael yr opsiwn o ad-dalu, cysylltwch â'ch Cyflogwr. Er mwyn cael amcangyfrif o'r gost i adfer eich pensiwn, cliciwch yma.

Beth os taw salwch sy'n gyfrifol am fy absenoldeb?

NI fydd hyn yn cael DIM effaith ar y buddion pensiwn rydych yn eu cronni, hyd yn oed os byddwch yn dechrau ar gyfnod o 'ddim cyflog' (hyd at fwyafswm o 36 mis).

Sut y bydd cyfnodau o absenoldeb mamolaeth, mabwysiadu, a thadolaeth yn cael eu trin?

Yn syml, byddwch yn talu eich cyfradd gyfrannu arferol ar ba gyflog bynnag a gewch. Os ydych yn derbyn llai na'ch cyflog arferol, neu'n cael cyfnod heb gyflog, bydd eich pensiwn yn parhau i gronni yn ôl yr arfer ac NI fydd DIM effaith ar eich buddion pensiwn.

Os byddwch yn dewis cymryd gwyliau ychwanegol ar ôl 39 wythnos, bydd eich Cyflogwr yn rhoi'r dewis ichi adfer, fel y crybwyllir uchod.

Beth os byddaf yn dewis Streicio yn y dyfodol?

Cewch ddewis ad-dalu cyfraniadau er mwyn adfer 'pensiwn a gollwyd' gennych adeg unrhyw gyfnod o absenoldeb streicio, ond byddwch yn atebol am gyfanswm y pensiwn a gollwyd. Os byddwch yn dewis peidio â gwneud ad-daliad, NI fyddwch yn cronni unrhyw fuddion pensiwn am y cyfnod hwn. Bydd eich Cyflogwr yn rhoi rhagor o wybodaeth ichi am y mater hwn pan fydd ar gael.

Beth os caf fy ngalw i Wasanaethu ar Reithgor?

Mae'n rhaid ichi dalu eich cyfraniadau arferol (p'un a ydych yn derbyn llai o gyflog neu'n cael cyfnod heb gyflog) felly NI fydd yn effeithio ar eich pensiwn.

Fel aelod o'r Lluoedd Arfog Wrth Gefn, beth os caf fy ngalw i wasanaethu?

Os ydych yn absennol er mwyn gwasanaethu â'r lluoedd wrth gefn ac os yw eich cyflog yn gyfartal â'r cyflog y byddech wedi'i dderbyn gan eich Cyflogwr neu'n fwy na hynny, mae'n bosibl y bydd yn rhaid ichi dalu cyfraniadau pensiwn mewn perthynas â'r tâl a gawsoch am y cyfnod hwn. Mater i'r Cyflogwr yw'r penderfyniad hwn ac felly mae'n bosibl na fydd yn rhaid ichi dalu.

Os yw'r cyflog a gewch am wasanaethu â'r lluoedd wrth gefn yn llai na'r cyflog y byddech wedi'i dderbyn, bernir eich bod wedi talu cyfraniadau pensiwn, gan gynnwys unrhyw gyfraniadau ychwanegol ac o ganlyniad NI fydd yn cael effaith ar eich aelodaeth o'r cynllun.