Pensiynwyr Newydd

Mae'r adran hon yn cynnwys y wybodaeth sydd ei hangen arnoch os ydych ar fin ymddeol, neu os ydych yn derbyn eich pensiwn CPLlL yn barod.

Mae gwneud y trefniadau angenrheidiol ar gyfer eich ymddeoliad yn gallu bod yn anodd ac yn straen, ond nod Gronfa Bensiwn Dyfed yw bod y newid yn dod mor llyfn â phosibl. Mae'r Gronfa'n annog aelodau i drefnu cyfarfod ag un o'n Swyddogion Pensiwn penodedig a fydd yn esbonio'r weithdrefn a'r dewisiadau sydd gennych a hefyd yn eich helpu i gwblhau'r gwaith papur angenrheidiol.

Dalier Sylw

Ni all Cronfa Bensiwn Dyfed roi cyngor ariannol i chi, felly byddai'n werth ichi geisio Cyngor Ariannol Annibynnol cyn gwneud yr amrywiol benderfyniadau ynghylch eich ymddeoliad.

  • Sut y Byddaf yn Ymddeol?
  • Slipiau Talu
  • Treth Incwm
  • Adbrisiad