Cynllun Pensiwn Heddlu

Cyfraniadau

Rydych yn talu cyfraniadau at gost eich budd-daliadau pensiwn.  

Mae’r rhain yn cael eu pennu fel canran o’ch ‘cyflog pensiynadwy’a mae'r cyfraddau sy'n daladwy ar gyfer 2021/22 i'w weld isod. 

Eich Band Cyflog Eich Cyfradd Cyfrannu
O dan £27,000 11.00%
Mwy na £27,000 ond ddim yn llai na £60,000 12.05%
Mwy na £60,000 12.75%

Dalier Sylw

Mae cyflog pensiynadwy yn cynnwys cyflog sylfaenol, cyflog ychwanegol ar gael dyrchafiad dros dro a thaliadau trothwy cysylltiedig â gallu. Nid yw tâl goramser, lwfans tai na lwfans rhent trosglwyddo yn bensiynadwy. 

Didynnir cyfraniadau o’r cyflog cyn ei asesu ar gyfer treth incwm, felly byddwch yn derbyn gostyngiad llawn yn y dreth incwm yn ôl y gyfradd uchaf a dalwch.