Cynllun Pensiwn Heddlu

Gadael y Cynllun

Gallwch ddewis gadael Cynllun 2006 ar unrhyw adeg. Os ydych yn dewis gadael yn ystod tair mis gyntaf eich gwasanaeth gyda’r heddlu, bydd eich penderfyniad yn cael ei ôl-ddyddio i’r dyddiad y daethoch yn Swyddog rheolaidd o’r heddlu. Os penderfynwch adael Cynllun 2006 ar unrhyw adeg arall yn y dyfodol, bydd eich penderfyniad yn dod i rym o ddyddiad eich diwrnod cyflog nesaf ar ôl derbyn eich rhybudd i adael y cynllun.

Bydd nifer o ganlyniadau i adael Cynllun 2006, sy'n cynnwys:

  • os ydych yn cronni 2 flynedd neu ragor o wasanaeth cymwys yn Cynllun 2006 ac yna’n dewis gadael, ni fydd gennych ond hawl i bensiwn gohiriedig yn unig, a fydd fel arfer yn daladwy ar gyrraedd 65 oed;
  • os ydych yn marw mewn swydd ac wedi dewis gadael Cynllun 2006, NI fydd cyfandaliad grant marwolaeth yn daladwy;
  • fel rhywun nad yw’n aelod gweithredol o Cynllun 2006, NI fyddwch yn gymwys ar gyfer pensiwn salwch os byddwch yn ymddeol ar sail feddygol, er y byddwch yn gymwys i dderbyn eich pensiwn gohiriedig yn gynnar os ydych yn cael eich asesu yn barhaol anabl ar gyfer pob gwaith rheolaidd.
  • Ad-daliad o'ch Cyfraniadau
  • Buddion Gohiriedig
  • Trosglwyddo eich Buddion

Dalier Sylw

Os ydych yn ystyried gadael Cynllun 2006, argymhellir yn gryf eich bod yn cael Cyngor Ariannol Annibynnol cyn gwneud eich penderfyniad.