Cynllun Pensiwn Heddlu

Cynllun Pensiwn Heddlu 2015

Mae’r adran hon yn benodol i’r Swyddogion hynny sy’n cyfrannu ar hyn o bryd i Gynllun Pensiwn yr Heddlu 2015 o 1 Ebrill 2015 ymlaen, neu sydd wedi gadael y Cynllun gyda Buddion Gohiriedig neu sydd eisoes yn cael Pensiwn.

Mae’n nodi prif ddarpariaethau Cynllun 2015, ond dylech nodi NA fydd y wybodaeth a ddangosir yn drech na Rheoliadau Pensiynau’r Heddlu 2015 (a wnaethpwyd o dan Ddeddf Pensiynau’r Gwasanaeth Cyhoeddus 2013).

Nodwch

Gellir gweld mwy o wybodaeth am Gynllun Newydd Pensiwn yr Heddlu ar adran y Swyddfa Gartref ar wefan gov.uk.

Efallai y bydd y cynnwys yn yr adran hon yn agored i'w newid, fel bydd diwygiadau rheoleiddio pellach yn cael eu gwneud.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin, fel awdurdod gweinyddu Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) ar gyfer Cronfa Bensiwn Dyfed a gweinyddwr Cynlluniau Pensiwn yr Heddlu a Diffoddwyr Tân, yn defnyddio eich data personol yn unol â’r ddeddfwriaeth Diogelu Data i ddarparu gwasanaethau gweinyddu pensiwn i chi.  Am ragor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio'ch data, pwy rydym yn ei rhannu â, a pha hawliau sydd gennych chi mewn perthynas â'ch gwybodaeth, cliciwch yma.

Canllaw y Cynllun