DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Cynllun Pensiwn Heddlu

Trosglwyddo Buddion Blaenorol

Os oeddech mewn cynllun pensiwn arall neu eich bod wedi cyfrannu at bensiwn personol, efallai y bydd yn bosibl i chi drosglwyddo eich buddion pensiwn i Gynllun 2015.

Os byddwch yn gwneud cais i drosglwyddo buddion pensiwn, byddwch yn cael gwybod faint o bensiwn y byddai’r trosglwyddiad yn ei roi yng Nghynllun 2015, i chi fedru penderfynu a ydych am symud ymlaen i drosglwyddo neu ddewis cadw’r buddion yn eich cynllun blaenorol.

Os yw eich cynllun pensiwn blaenorol yn y Clwb Trosglwyddo Sector Cyhoeddus (y Clwb), gall y pensiwn a drosglwyddir fod yn fwy nag y byddai pe derbynnid trosglwyddiad o gynllun pensiwn arall. Ond, mae’n rhaid i chi wneud cais i drosglwyddo unrhyw fuddion gohiriedig o gynllun Clwb arall cyn pen 12 mis o ymuno â Chynllun 2015

Os byddwch yn symud rhwng Lluoedd Heddlu yng Nghymru a Lloegr, NI fydd eich hawliau pensiwn yn newid. Byddwch yn parhau yng Nghynllun 2015 a bydd swm y pensiwn a grynhowyd yng Nghynllun 2015 yn aros yr un fath.

Dalier Sylw

Efallai na fydd y gwerth trosglwyddo yn prynu yr un faint o bensiwn a grynhowyd yng Nghynllun 2015 ag a oedd gennych yn eich cynllun blaenorol.

Os byddwch yn ymuno â Chynllun 2015 ar ôl gadael Cynllun Pensiwn Heddlu Gogledd Iwerddon 2015 neu Gynllun Pensiwn Heddlu yr Alban 2015, mae unrhyw bensiwn a grynhowyd yn y Cynllun hwnnw yn cael ei drosglwyddo i Gynllun 2015.

Os oes gennych fwlch yn eich gwasanaeth sy’n fwy na 5 mlynedd, efallai NA fydd y darpariaethau uchod yn berthnasol.