DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Cynllun Pensiwn Heddlu

Buddion Marwolaeth

Os byddwch yn marw tra byddwch yn aelod gweithredol (a bod eich gwasanaeth am 12 mis o leiaf), bydd cyfandaliad grant marwolaeth o 3 gwaith eich Enillion Pensiynadwy blynyddol ar adeg eich marwolaeth (Cyflog Terfynol) yn cael ei dalu:

  • i’ch priod neu bartner sifil sy’n goroesi;
  • os nad oes gennych briod, neu bartner sifil yn ôl disgresiwn y Llu Heddlu, i bartner a ddatganwyd;
  • os nag oes gennych briod, partner sifil, na phartner a ddatganwyd yn ôl disgresiwn y Llu Heddlu, i unigolyn a enwebwyd gennych chi;
  • fel arall, i’ch cynrychiolydd cyfreithiol personol – Ysgutor eich Ewyllys fel arfer – a bydd felly yn rhan o’ch Ystâd.

Os dymunwch enwebu rhywun i gael eich cyfandaliad grant marwolaeth, dylech lenwi ffurflen Mynegi Dymuniad Grant Marwolaeth (y gallwch ei chael gan eich gweinyddwr pensiynau). Nid yw enwebiad yn drech na’r ddarpariaeth y bydd y grant yn mynd i briod sy’n goroesi, partner sifil neu bartner a ddatganwyd, os oes gennych un, ond fe fyddai’n dod i rym os nad oes gennych briod, partner sifil na phartner a ddatganwyd neu petaech chi a’ch priod, partner sifil neu bartner a ddatganwyd yn marw ar yr un pryd.

Sylwer nad yw enwebiad am gyfandaliad grant marwolaeth yr un fath â datganiad partner a ddatganwyd. Mae’r enwebiad ar gyfer cyfandaliad grant marwolaeth yn ymwneud yn unig â thalu’r grant hwnnw.

Enghraifft

Mae aelod rhan-amser o’r Llu Heddlu yn marw tra bydd yn aelod o Gynllun 2015. Pan fu hi/ef farw roedd ei H/Enillion Pensiynadwy blynyddol yn £8,400 y flwyddyn a’i g/chyflog cyfatebol llawn amser yn £21,000 y flwyddyn.

Y cyfandaliad grant marwolaeth fyddai’n daladwy ar ei f/marwolaeth fyddai £8,400 × 3 = £25,200.

  • Buddion Goroeswyr
  • Pensiynau Plant

Dalier Sylw

Os ydych yn gweithio rhan-amser, bydd y cyfandaliad 3 gwaith eich Enillion Pensiynadwy blynyddol (Cyflog Terfynol) a delir i chi am eich gwaith rhan-amser.