Cynllun Pensiwn Heddlu

Salwch

Mae’r trefniadau ar gyfer ymddeoliad afiechyd dan Gynllun 2015 yn gymhleth. Mae trefn benodol o weithdrefnau a chyn y gellir gwneud unrhyw benderfyniad rhaid i’r Llu Heddlu roi cwestiynau penodol i Ymarferwr Meddygol gyda chymhwyster addas a ddewiswyd ganddynt (yr 'Ymarferwr Meddygol a Ddewiswyd' (SMP) i ardystio eich cyflwr.

Wrth bennu a yw eich cyflwr yn un parhaol (sy’n debygol o barhau hyd OPA neu farwolaeth, p’run bynnag sydd gyntaf) bydd yn cael ei dybio eich bod yn derbyn triniaeth feddygol addas ar ei gyfer. Nid yw hyn yn cynnwys triniaeth y mae’r Llu Heddlu yn ei benderfynu sy’n rhesymol i chi ei wrthod. Bydd penderfyniad yr SMP yn seiliedig ar archwiliad meddygol (oni bai bod amgylchiadau eithriadol iawn).

Hyd yn oed os byddwch yn cael eich hasesu fel rhywun sy’n anaddas yn feddygol yn barhaol ar gyfer cyflawni dyletswyddau arferol aelod o’r Llu Heddlu, NID yw’n golygu yn awtomatig y byddwch yn cael eich ymddeol ar sail afiechyd. Bydd yr Llu Heddlu yn ystyried eich cyflwr meddygol penodol a’r gallu cyffredinol i weld a oes dyletswyddau eraill y gallech eu cyflawni gan aros yn aelod o’r Llu Heddlu.

Mae dwy lefel o ymddeoliad afiechyd:

  • Os ydych yn anaddas yn feddygol yn barhaol ar gyfer dyletswyddau arferol aelod o’r Llu Heddlu, efallai y byddwch yn gymwys i gael pensiwn afiechyd haen isaf.
  • Os ydych yn anaddas yn feddygol yn barhaol ar gyfer dyletswyddau arferol aelod o’r Llu Heddlu ac yn ychwanegol yn anaddas yn feddygol yn barhaol ar gyfer unrhyw waith arferol, gallwch hefyd fod yn gymwys i gael pensiwn afiechyd haen uchaf. Ar gyfer y diben hwn mae ‘gwaith arferol’ yn golygu gwaith gyda chyfartaledd blynyddol o 30 awr o leiaf o oriau’r wythnos.