Cynllun Pensiwn Heddlu

Cyfraniadau

Byddwch yn talu cyfraniadau tuag at gost eich buddion pensiwn. Gosodir y rhain fel canran o’ch Enillion Pensiynadwy yn unrhyw gyfnod tâl.

Pennir swm eich Enillion Pensiynadwy ar gyfer dibenion pennu pa Haen yr ydych ynddi fel a ganlyn:

  • Os ydych yn aelod o Lu Heddlu yn gwasanaethu llawn amser, swm yr Enillion Pensiynadwy fydd y gyfradd o dâl y bydd gennych hawl iddi yn y cyfnod tâl hwnnw;
  • Os ydych yn aelod o Lu Heddlu yng Nghymru a Lloegr yn gwasanaethu llawn amser, hon fydd y gyfradd y bydd gennych hawl iddi dan delerau ac amodau eich gwaith.

Os ydych yn aelod sy’n gwasanaethu rhan-amser, swm yr Enillion Pensiynadwy llawn amser bydd yn penderfynu eich haen.

Gweler isod y cyfraddau ar gyfer 2021/22 o gyfraniadau aelodau. (Nodwch os nad ydych yn gymwys am fuddion afiechyd, byddwch yn talu cyfraniadau ar gyfradd is).

Eich Enillion Pensiynadwy Eich Cyfradd Cyfrannu
Llai na £27,000 12.44%
Mwy na £27,000 ond llai na £60,000 13.44%
Mwy na £60,000 13.78%

Dalier Sylw

Mae’r cyfraniadau yn cael eu tynnu o’r cyflog cyn iddo gael ei asesu am dreth incwm, felly byddwch yn derbyn rhyddhad treth incwm llawn ar y gyfradd berthnasol.

Y Llu Heddlu sy'n gyfrifol am cyfrifo eich cyfradd cyfrannu. Os ydych yn credu ei fod yn anghywir, os cysylltwch â'r Llu os gwelwch yn dda.