DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Cynllun Pensiwn Heddlu

Ysgariad

Os ydych yn ysgaru neu mae eich partneriaeth sifil gofrestredig yn cael ei diddymu, mae dau bwynt pwysig y dylech eu nodi. Ni fydd eich cyn-briod yn gymwys bellach i dderbyn unrhyw bensiwn goroeswyr, os ydych yn marw o’i flaen/blaen; ond bydd pensiwn i blant yn dal i fod yn daladwy i unrhyw blant cymwys os ydych yn marw.

Bydd y gost o gydymffurfio ag unrhyw orchymyn Llys sy’n gosod rhwymedigaeth ar Cynllun 2006 yn cael ei hadennill yn uniongyrchol oddi wrthych chi.

Dylech nodi hefyd, os bydd hawliad ariannol mewn achos o ysgariad, gwahanu barnwrol neu ddirymu priodas, bod yn rhaid i Heddlu Dyfed-Powys, os gofynnir iddo, roi datganiad ynghylch gwerth ariannol trosglwyddo eich hawliau pensiwn awdurdod yr heddlu, er galluogi’r Llys i ystyried y pensiwn y mae gennych hawl iddo wrth setlo hawliadau ariannol.

Gallai’r Llys osod eich hawliau pensiwn yn erbyn unrhyw asedau eraill neu mewn achos o ysgariad neu ddirymu priodas gall gyhoeddi gorchymyn rhannu pensiwn. Os bydd hawliadau ariannol yn codi yn sgil dirymu priodas, gwahanu barnwrol neu ysgariad, gall y Llys wneud gorchymyn clustnodi yn erbyn eich pensiwn.

Os bydd y Llys yn cyhoeddi gorchymyn clustnodi, gall y gorchymyn ei gwneud yn ofynnol bod eich cyn-briod, pan delir eich budd-daliadau, yn derbyn un, neu gyfuniad, o’r budd-daliadau canlynol:

  • y cyfan neu ran o’ch pensiwn;
  • y cyfan neu ran o’ch cyfandaliad;
  • y cyfan neu ran o grant marwolaeth a delir os ydych yn marw mewn swydd.

Bydd gorchymyn clustnodi yn erbyn taliadau pensiwn (ond nid cyfandaliadau oni fo’r gorchymyn yn cyfarwyddo hynny) yn dod i ben yn awtomatig os bydd eich cyn-briod yn ailbriodi, a bydd y pensiwn llawn yn cael ei dalu i chi. Bydd taliadau pensiwn i’ch cyn-briod yn dod i ben ar eich marwolaeth chi.

Os bydd y Llys yn cyhoeddi gorchymyn rhannu pensiwn dyrennir canran o’ch hawliau pensiwn i’ch cyn-briod ar y dyddiad y daw’r gorchymyn i rym, neu ddyddiad yr archddyfarniad absoliwt os yw hynny’n ddiweddarach. Bydd eich pensiwn, eich cyfandaliad a budd-daliadau goroeswyr yn cael eu lleihau. Bydd eich cyn-briod yn dal budd-daliadau credyd pensiwn yn Cynllun 2006 yn ei hawl ei hun a delir iddo/iddi ar gyrraedd 60 oed. Gelwir y lleihad yn eich pensiwn yn ddebyd pensiwn.

Mae dirymu partneriaeth sifil yn peri’r un sefyllfa ag ysgariad.