Bas Data Y.G. Genedlaethol

Mae Gronfa Bensiwn Dyfed yn cymryd rhan mewn trefniant rhannu data gyda chronfeydd pensiynau CPLlL eraill yng Nghymru, Lloegr a'r Alban. Mae hyn yn cael ei wneud er mwyn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol a gynhwysir yn y rheoliadau sy'n llywodraethu'r CPLlL.

Mae darpariaethau a geir yn Rheoliadau CPLlL 2013 yn golygu, os bydd aelod o'r CPLlL yn marw, mae angen i weinyddwyr y cynllun wybod os oedd gan yr unigolyn gyfnodau eraill o aelodaeth CPLlL mewn rhannau eraill o'r wlad, fel y gall y buddion marwolaeth gywir cael eu cyfrifo a’u talu i ddibynyddion yr aelod ymadawedig.

Gan fod y CPLlL yn cael ei weinyddu yn lleol, mae gan bob Cronfa Bensiwn cofnodion aelodaeth eu hun ac mae'n gallu bod yn anodd dweud os oes gan unigolyn cofnodion CPLlL eraill a lle mae'r rhain yn cael eu cynnal. Er mwyn cydymffurfio â'r gofynion a nodir uchod, mae Bas Data cenedlaethol wedi cael ei ddatblygu a fydd yn galluogi cronfeydd i wirio a oes gan eu haelodau gofnodion pensiynau CPLlL mewn cronfeydd pensiwn eraill.

  • Pa ddata sy'n cael ei rannu?
  • Pwy sy'n cynnal y Bas Data?
  • Sut y bydd y data a gedwir ar y Bas Data yn cael ei brosesu?
  • A oes unrhyw ddibenion eraill y bydd y Bas Data yn cael ei ddefnyddio ar ei gyfer?
  • Gyda phwy a rennir y data?
  • Am ba mor hir bydd y rhannu data yn cael ei wneud?
  • A allaf optio allan o'r rhannu data?