Datrys Anghydfodau Mewnol

O dan reoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) 2013, gweir darpariaeth ar gyfer datrys unrhyw anghydfod rhyngoch chi (y Cyflogwr) neu Gronfa Bensiwn Dyfed, ac unrhyw aelod darpar, gweithredol, gohiriedig neu aelod bensiynwr, neu unrhyw goroeswr.

Y Weithdrefn Fewnol i Ddatrys Anghydfodau (IDRP) y gelwir y ddarpariaeth hon ac fe'i cefnogir gan Bolisi Sylw, Chanmoliaeth a Cwynion y Gronfa.