Strategaeth Gweinyddu

Yn unol â'r rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL), mae Cronfa Bensiwn Dyfed wedi llunio Strategaeth Weinyddu sy'n ymwneud â gweithrediad effeithlon y Gronfa ar ran yr Awdurdodau Cyflogi a’r Awdurdod Gweinyddu sef Cyngor Sir Caerfyrddin.

Amcan y strategaeth yw rhoi diffiniad clir o rolau a chyfrifoldebau Cronfa Bensiwn Dyfed a'r Awdurdodau Cyflogi yn unol â rheoliad 59 o Reoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) 2013.

  • Cyflwyniad
  • Gweithdrefnau ar gyfer cydgysylltu a chyfathrebu ag Awdurdodau Cyflogi
  • Lefelau perfformiad ar gyfer Awdurdodau Cyflogi
  • Lefelau perfformiad Cronfa Bensiwn Dyfed
  • Taliadau'r Awdurdodau Cyflogi i Gronfa Bensiwn Dyfed
  • Costau ychwanegol sy'n deillio o lefel perfformiad yr Awdurdod Cyflogi
  • Cyfraddau Cyfraniadau'r Cyflogwyr a'r Costau Gweinyddol
  • Adolygu’r Strategaeth