DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Buddion Marwolaeth

Os byddwch yn marw mewn swydd, mae'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) yn sicrhau bod eich Goroeswyr yn derbyn cymorth. Cyn gynted ag y byddwch yn ymuno â'r cynllun byddwch yn cael aswiriant bywyd ychwanegol, ynghyd â budd-daliadau Goroeswyr (os yn berthnasol).

Os byddwch yn marw fel aelod bresennol o CPLlL, mae cyfandaliad grant marwolaeth sy'n werth 3 gwaith eich cyflog pensiynadwy blynyddol, yn daladwy yn ol eich dymuniad, neu i'ch Ystâd / Cynrychiolwyr Personol os nad ydych wedi mynegi dymuniad.

Fe bydd cwblhau ffurflen Mynegi Dymuniad ynghylch y Grant Marwolaeth yn galluogi ichi enwebu un neu rhagor o unigolion neu fudiadau i dderbyn y grant marwolaeth. Gallwch gwneud hyn drwy gyfleuster Fy Mhensiwn Ar-lein.

  • Buddion Goroeswyr
  • Pensiynau Plant

Dalier Sylw

Os oes hefyd gennych budd-dal gohiriedig o gyfnod cynharach o aelodaeth CPLlL, bydd y grant marwolaeth sy'n daladwy fod y mwyaf o naill ai'r grant marwolaeth mewn perthynas â'ch cyfnod gweithredol o aelodaeth, neu’r grant marwolaeth mewn perthynas â'ch budd-dal gohiriedig, pa un bynnag yw'r mwyaf. 

Mae gan Gronfa Bensiwn Dyfed disgresiwn llwyr i bwy y mae'n talu eich grant marwolaeth i. Mewn achos o anghydfod, bydd yr arian yn cael ei dalu i'ch Ystâd neu Gynrychiolwyr Personol.

Byddwch yn ymwybodol y bydd angen i chi gadw eich dymuniad ynghylch y grant marwolaeth yn gyfredol, ar bob adeg.