DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Cyfrifo eich Buddion

Bydd eich buddion pensiwn yn cael eu cyfrifo ar Gyfartaledd Cyflog Gyrfa wedi’i Adbrisio o 1 Ebrill 2014 ymlaen. Fodd bynnag, os daethoch yn aelod o'r cynllun cyn y dyddiad hwn, bydd y buddion rydych wedi eu cronni hyd at 31 Mawrth 2014 yn dal i gael eu cyfrif ar sail Cyflog Terfynol pan fyddwch yn ymddeol, gan ddefnyddio eich cyflog pensiynadwy adeg eich ymddeoliad.

Bydd y buddion pensiwn sy'n daladwy pan fyddwch yn ymddeol wedi'u seilio ar werth cyfunedig eich Cyflog Terfynol a'ch buddion Cyfartaledd Cyflog Gyrfa wedi'i Adbrisio. Hefyd gallwch ddewis ildio rhan o'ch pensiwn er mwyn cael arian parod di-dreth (yn ogystal ag unrhyw hawl sydd gennych i gyfandaliad awtomatig mewn perthynas â'ch aelodaeth o'r cynllun cyn 2008). Cymudo yw'r enw ar hyn. (Cyfnewid eich Pensiwn).

Gwarchodaeth Ychwanegol

Hefyd mae gwarchodaeth ar gael os ydych yn nesáu at oedran ymddeol, er mwyn sicrhau y byddwch yn cael pensiwn sy'n gyfwerth o leiaf â'r hyn y byddech wedi'i gael pe bai'r cynllun heb newid ar 1 Ebrill 2014.

Mae hyn yn berthnasol os oeddech:

  • yn talu i mewn i'r Cynllun ar 31 Mawrth 2012;
  • o fewn 10 mlynedd i'ch Oedran Pensiwn Arferol (65 oed fel arfer) ar 1 Ebrill 2012; ac
  • os nad ydych wedi cael bwlch anghymwysol o fwy na 5 mlynedd yn eich gwasanaeth; ac
  • os nad ydych wedi tynnu allan unrhyw fuddion o'r CPLlL cyn eich Oedran Pensiwn Arferol; ac
  • eich bod yn gadael â hawl i gael buddion yn syth.

Os yw'r warchodaeth hon yn eich diogelu chi, pan fyddwch yn ymddeol bydd cyfrifiad yn cael ei wneud i sicrhau bod y pensiwn rydych wedi ei gronni yn gyfwerth o leiaf â'r hyn y byddech wedi ei dderbyn pe bai'r cynllun heb newid ar 1 Ebrill 2014. Fel hynny byddwch yn cael y 'ddêl orau'.

Beth os ymunais â'r Cynllun ar 1 Ebrill 2014 neu ar ôl hynny?

Ni fydd y cyfeiriadau at 'Gyflog Terfynol' a wneir yn yr adran hon yn berthnasol, felly dylid cyfeirio'n unig at adran Buddion Cyfartaledd Cyflog Gyrfa Wedi’i Adbrisio a'r adran Gyfnewid.

  • Buddion Tȃl Terfynol
  • Buddion CCGA (CARE)
  • Cyfnewid eich Pensiwn

Dalier Sylw

Gallai eich buddion gael eu lleihau / cynyddu'n actiwaraidd os cânt eu talu cyn / ar ôl eich Oedran Pensiwn Arferol. Does DIM cyfeiriad wedi'i wneud at y lleihad / cynnydd actiwaraidd mewn buddion yn yr adran hon.