DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Gofal Cwsmer

Rydym yn eich gwerthfawrogi chi fel aelod ac rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel i chi ar bob cam o'ch aelodaeth yn y cynllun.

Rydym wedi ymrwymo i ddelio'n effeithiol ag adborth sydd gennych am ein gwasanaethau.  Os ydym wedi gwneud camgymeriad byddwn yn ymddiheuro ac yn ceisio unioni'r sefyllfa cyn gynted â phosibl.

Rydym yn adolygu cwynion yn rheolaidd ac lle bynnag y bo'n bosibl, defnyddiwn y wybodaeth hon i wella'r ffordd yr ydym yn gwneud pethau.  Rydym hefyd yn croesawu sylwadau a chanmoliaeth am y gwasanaethau yr ydym wedi'u darparu.

Os ydych yn dymuno cysylltu â Chronfa Bensiwn Dyfed, gwnewch ddefnydd o'r dudalen Cysylltu â ni.

  • Gweithdrefn Datrys Anghydfodau Mewnol (GDAM)

Dalier Sylw

Os oes gennych gwyn neu anghydfod ynglŷn â'ch trefniadau pensiwn galwedigaethol neu personol, gallwch cysylltu â:

Yr Ombwdsman Pensiynau (TPO) 

Ffôn: 0800 917 4487

Gwefan: www.pensions-ombudsman.org.uk/cymraeg/

Os oes gennych chi geisiadau cyffredinol am wybodaeth neu arweiniad ynglŷn a'ch trefniadau pensiwn, gallwch cysylltu â:

Y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau (TPAS)   

Ffôn: 0800 011 3797

Gwefan: www.pensionsadvisoryservice.org.uk/about-us/our-website/cymraeg