Cyfraniadau

Eich cyflogwr sy'n darparu'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) ar eich cyfer ac ef felly sy'n talu'r rhan fwyaf o gost eich budd-daliadau. Mae'r swm yr ydych chi'n ei dalu yn dibynnu ar yr hyn yr ydych yn ei ennill, ond bydd rhwng 5.5 a 12.5% o'ch cyflog pensiynadwy o dan BRIF Adran y Cynllun.

Mae'r gyfradd yr ydych yn ei thalu yn dibynnu ar y band sy'n gymwys i chi, ond fydd yn seiliedig ar eich cyflog pensiynadwy gwirioneddol. Fodd bynnag, mae'r swm yr ydych yn ei dalu mewn gwirionedd yn llawer llai nag y tybiwch gan fod y cyfraniadau yn ddi-dreth.

Fel aelod o'r CPLlL, gallwch ddewis peidio â bod yn rhan o'r cynllun ar unrhyw adeg. Fodd bynnag nid yw hwn yn benderfyniad y dylid ei wneud ar chwarae bach.

Fel dewis arall, gallwch ddewis haneru eich cyfradd gyfrannu arferol, er mwyn cronni hanner lefel y pensiwn yn y cynllun yn ystod y cyfnod hwn, a allai fod yn well dewis na pheidio â bod yn rhan o'r cynllun o gwbl. Gelwir hyn yn Adran 50/50 y Cynllun.

  • BRIF Adran
  • Adran 50/50

Dalier Sylw

Eich Cyflogwr sy'n gyfrifol am ddyrannu eich cyfradd gyfrannu. Os ydych yn credu ei fod yn anghywir, cysylltwch â'ch Cyflogwr.

Bydd unrhyw goramser cytundebol neu angytundebol yr ydych yn ymgymryd yn cael ei ystyried yn bensiynadwy.