DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Cynllun Pensiwn Heddlu

Cyfraniadau

Rydych yn talu cyfraniadau at gost eich budd-daliadau pensiwn.  Mae’r rhain yn cael eu pennu fel canran o’ch cyflog pensiynadwy a mae'r cyfraddau ar gyfer 2020/21 i'w weld isod.

Eich Band Cyflog Eich Cyfradd Cyfrannu
O dan £27,000 14.25%
Mwy na £27,000 ond ddim yn llai na £60,000 14.25%
Mwy na £60,000 15.05%

Mae cyflog pensiynadwy yn cynnwys cyflog sylfaenol, cyflog ychwanegol ar gael dyrchafiad dros dro a thaliadau trothwy cysylltiedig â gallu.  Nid yw tâl goramser, lwfans tai na lwfans rhent trosglwyddo yn bensiynadwy.

Nodwch

Didynnir cyfraniadau o’r cyflog cyn ei asesu ar gyfer treth incwm, felly byddwch yn derbyn gostyngiad llawn yn y dreth incwm yn ôl y gyfradd uchaf a dalwch.