DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Cynllun Pensiwn Heddlu

Salwch

Mae’r trefniadau ar gyfer ymddeol ar sail salwch yn Cynllun 1987 yn gymhleth. Mae trefn weithdrefnol benodol ar gael a chyn y gellir gwneud unrhyw benderfyniad, rhaid i Heddlu Dyfed-Powys ofyn cwestiynau penodol i Ymarferydd Meddygol a ddewiswyd ganddynt (yr ‘ymarferydd meddygol dethol’) i bennu a ydych yn barhaol anabl i ‘gyflawni dyletswyddau cyffredin aelod o lu’r heddlu’. Seilir barn y meddyg ar archwiliad meddygol (heblaw mewn amgylchiadau eithriadol).

Hyd yn oed os ydych yn cael eich asesu yn barhaol anabl i gyflawni dyletswyddau cyffredin aelod o lu’r heddlu, ni yw hynny o reidrwydd yn golygu y byddech yn gorfod ymddeol ar sail salwch. Bydd Heddlu Dyfed-Powys yn ystyried eich anableddau penodol a’ch galluoedd cyffredinol i weld a oes dyletswyddau eraill y gallech eu cyflawni wrth ddal i fod yn Swyddog yr heddlu.

Os bydd yr ymarferydd meddygol dethol yn barnu eich bod yn barhaol anabl i gyflawni dyletswyddau cyffredin aelod o lu’r heddlu ac nid oes unrhyw ddyletswyddau addas eraill y gallech eu cyflawni yn y llu (wedi ystyried eich anableddau a’ch galluoedd), bydd Heddlu Dyfed-Powys yn penderfynu a ddylai eich ymddeol ar sail y rhesymau hynny. Os hynny, bydd gennych hawl i dderbyn pensiwn salwch a chyfandaliad a hynny’n ddi-oed:

  • os oes gennych ddwy flynedd o leiaf o wasanaeth pensiynadwy ac mae eich ymddeoliad ar sail anabledd parhaol, neu
  • ar ôl unrhyw hyd o wasanaeth os yw eich ymddeoliad ar sail anabledd parhaol o ganlyniad i chi gael eich anafu ar ddyletswydd.

Mae’r modd y cyfrifir pensiwn salwch yn debyg i’r modd y cyfrifir pensiwn cyffredin ac yna fel arfer bydd yn cael ei ychwanegu i wneud iawn am y cyfle a gollwyd i wasanaethu hyd oed ymddeol arferol. Mae’r ychwanegiadau wedi’u nodi yn y tabl isod. Uchafswm pensiwn salwch yw 40/60 ac mae pob ychwanegiad yn ddibynnol ar yr amod nad yw gwasanaeth pensiynadwy yn fwy na’r hyn y gellid fod wedi’i gwblhau erbyn yr oed ymddeol gorfodol.

Cyfnod eich Gwasanaeth Pensiynadwy Yr Ychwanegiad a Rhoddir
2 hyd at lai na 5 mlynedd 1/60 y flwyddyn (dim ychwanegiad)
5 i 10 mlynedd 2/60 y flwyddyn
10 i 13 blynedd 20/60
Mwy na 13 blynedd 7/60, ynghyd â 1/60 ar gyfer bob blwyddyn hyd at 20 mlynedd o wasanaeth pensiynadwy 2/60 ar gyfer pob blwyddyn dros 20 mlynedd o wasanaeth pensiynadwy