DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Awdurdodau Cyflogi

Mae tri math o awdurdod cyflogi yn y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL):

Cyrff Rhestredig

Ystyr corff rhestredig yw corff a ddiffinnir yn statudol yn rheoliadau'r cynllun ac y mae rhwymedigaeth statudol arno i gymryd rhan yn y cynllun. Ymhlith yr enghreifftiau o gyrff rhestredig y mae Cynghorau Sir, Colegau Addysg Bellach, a holl Ysgolion yr Awdurdod Lleol.

Cyrff Dynodi

Yn yr un modd â chyrff rhestredig, caiff cyrff dynodi eu rhestru mewn atodlen yn rheoliadau'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol. Fel arfer, Cynghorau Tref a Chymuned yw'r rhan fwyaf o'r cyrff dynodi, ac unwaith yn rhagor mae gan yr awdurdod y grym i nodi pwy sy'n gymwys i ymuno â'r cynllun, cyn belled ag y cydymffurfir â'r meini prawf o ran mynediad.

Cyrff a Dderbynnir

Mae dau fath o gyrff a dderbynnir, sef cyrff a dderbynnir (cymuned) a chyrff a dderbynnir (trosglwyddeion). Gall rhai mathau o gyflogwyr fod yn rhan o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol drwy gytundeb derbyn y cytunnir arno gyda Chronfa Bensiwn Dyfed. Mae cyrff a dderbynnir (cymuned) yn cynnwys sefydliadau sy'n rhoi gwasanaeth yn ddielw i'r cyhoedd ac sydd â digon o gysylltiad ag un o Gyflogwyr y Cynllun fel y gellid ystyried bod gan y sefydliad ddiddordeb cymunedol.

Yn sgil newidiadau i'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, mae hawl i staff a drosglwyddwyd o ganlyniad i drosglwyddo gwasanaeth ar gontract allanol i'r sector preifat, gael cynnig aelodaeth o gynllun pensiwn cymharol debyg, ac i gynnig aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol i'r cyflogwr sector preifat o dan y cytundeb derbyn, a elwir yn Gorff a Dderbynnir (Trosglwyddeion).

Er mwyn cael mynediad i'r cynllun, mae'n rhaid bod Corff a Dderbynnir (Trosglwyddeion) yn darparu gwasanaeth neu asedau mewn perthynas â chyflawni un o swyddogaethau un o Gyflogwyr y Cynllun.

Cronfa Bensiwn Dyfed