DPF
Croeso i wefan Cronfa Bensiwn Dyfed
Welcome to the Dyfed Pension Fund website

Datganiad Strategaeth Buddsoddi

Mae'r Datganiad Strategaeth Fuddsoddi (DSF) wedi cael ei baratoi gan Gyngor Sir Caerfyrddin (yr Awdurdod Gweinyddu) ar gyfer Cronfa Bensiwn Dyfed (y Gronfa), fel sy'n ofynnol gan y ddeddfwriaeth. 

Mae rheoliad 7 o Reoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (Rheoli a Buddsoddi Cronfeydd) 2016 yn nodi'r gofynion y DSF.

Mae'r DSF wedi cael ei ddatblygu ochr yn ochr â strategaeth gyllido y Gronfa ar sail integredig gan ystyried y risgiau sy'n rhan annatod o'r Gronfa.