Datganiad Strategaeth Buddsoddi

Mae'r Datganiad Strategaeth Fuddsoddi (DSF) wedi cael ei baratoi gan Gyngor Sir Caerfyrddin (yr Awdurdod Gweinyddu) ar gyfer Cronfa Bensiwn Dyfed (y Gronfa), fel sy'n ofynnol gan y ddeddfwriaeth. 

Mae rheoliad 7 o Reoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (Rheoli a Buddsoddi Cronfeydd) 2016 yn nodi'r gofynion y DSF.

Mae'r DSF wedi cael ei ddatblygu ochr yn ochr â strategaeth gyllido y Gronfa ar sail integredig gan ystyried y risgiau sy'n rhan annatod o'r Gronfa.