Polisi Cyfathrebu

Mae Cronfa Bensiwn Dyfed yn gwneud ei gorau i ddarparu gwasanaeth cyson o’r radd flaenaf i’n cwsmeriaid yn y modd mwyaf effeithiol ac effeithlon posibl, yn enwedig mewn byd pensiynau sy’n newid o hyd.

Nod Cronfa Bensiwn Dyfed yw defnyddio’r dull mwyaf priodol o gyfathrebu ar gyfer y rhai sy’n derbyn yr wybodaeth. Gallai hyn olygu defnyddio mwy nag un math ar gyfathrebu, yn ôl y galw.

Mae’r Gronfa yn sicrhau fod yr holl ofynion rheoleiddiol sy’n ymwneud â darparu gwybodaeth am y Cynllun yn cael eu bodloni a’u hasesu’n rheolaidd.

Mae’r Gronfa yn cyfathrebu â 5 grŵp penodol.

  • Aelodau'r Cynllun
  • Darpar Aelodau'r Cynllun
  • Cyflogwyr y Cynllun
  • Staff y Gronfa
  • Cyrff Eraill

Dalier Sylw

Tra bod y polisi hwn yn amlinellu’r dulliau cyfathrebu a ddefnyddir gan Cronfa Bensiwn Dyfed, mae gan Aelodau’r Cynllun, Darpar Aelodau’r Cynllun a’r Cyflogwyr sy’n rhan o’r Cynllun hefyd rolau a chyfrifoldebau i sicrhau eu bod yn cyflwyno gwybodaeth angenrheidiol i gynnal sylfaen aelodaeth gywir, a hynny o fewn y terfynau amser priodol.

Os bydd unrhyw newid sylweddol ym strategaeth cyfathrebu Cronfa Bensiwn Dyfed, caiff y polisi hwn ei adolygu, ond heblaw hynny caiff ei adolygu o leiaf bob blwyddyn.