Gwerthusiad Actiwaraidd

Mae'n ofyniad statudol ar gyfer gwerthusiad gael ei wneud bob 3 blynedd. Ei diben yw monitro asedau y Gronfa yn erbyn gwerth presennol y rhwymedigaeth y buddion pensiwn a enillwyd hyd yma, ac i adolygu'r cyfraddau cyfraniad y Cyflogwr.

Rhaid i bob awdurdod gweinyddu gael:

  • adroddiad gwerthuso gan Actiwari, ac y mae'n rhaid iddo gynnwys datganiad y tybiaethau demograffig a ddefnyddiwyd wrth wneud y gwerthusiad. Mae'n rhaid i'r datganiad ddangos sut y mae'r rhagdybiaethau yn ymwneud â'r digwyddiadau sy'n berthnasol i aelodau y Cynllun ers y gwerthusiad diwethaf.
  • tystysgrif cyfraddau ac addasiadau a baratowyd gan yr Actiwari. Rhaid i hyn nodi y cyfradd cyfrannu cyffredin y Cyflogwr, ym marn yr Actiwari, a dylid eu talu i'r gronfa er mwyn sicrhau ei hydaledd.

Rhaid bod pob un o'r dogfennau hyn ar gael cyn pen blwyddyn o'r dyddiad gwerthuso.

Adroddiad y Gwerthusiad*

Dalier Sylw

*Yn anffodus, nid yw'r datganiad hon wedi'i gyfieithu gan ei fod wedi'i gyhoeddi gan sefydliad trydydd parti.