Cynllun Pensiwn Diffoddwyr Tân

Tâlu eich Buddion

Telir pensiynau ymlaen llaw mewn rhandaliadau rheolaidd gan Cyngor Sir Gâr (ar gyfer Gwasanaeth Tân ac Achub (GTA). Mae cyfandaliadau yn sgil cyfnewid yn daladwy yn ddi-oed yn dilyn diwrnod olaf eich gwasanaeth yn ddibynnol ar fod yr Awdurdod wedi derbyn yr holl wybodaeth angenrheidiol.

Mae gan y GTA ddisgresiwn ynghylch i bwy y bydd yn talu dyfarndaliad i unigolyn dan oed, ond rhaid iddo gael sicrwydd y bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio er lles yr unigolyn hwnnw. Yn yr un modd, os yw taliad yn ddyledus i unigolyn, nad yw bellach yn abl i warchod ei fuddiannau, mae gan yr awdurdod ddisgresiwn i’w dalu i unigolyn arall fel y gwêl yn dda.

Os bydd y GTA yn dioddef colled ariannol oherwydd twyll, dwyn neu esgeulustod ar ran y diffoddwr tân mewn perthynas â’i gyflogaeth gall yr GTA gadw’n ôl ran neu’r cyfan o’r swm a gollwyd (yn unol, mewn achos o anghydfod, â gorchymyn llys).

  • Treth Incwm
  • Dyddiadau Tâlu - Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
  • Dyddiadau Tâlu - Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
  • Newid eich Cyfeiriad
  • Newid Manylion eich Cyfrif Banc
  • Ailbrisiad